Beijing Key Laboratory for Solid Waste Utilization and Management

Laboratory Director: Prof. Xidong Wang

Laboratory Deputy Director: Prof. Xiaolei Wu, Prof. Yangsheng Liu, Prof. Fengqiao Mei

                                             Dr. Hongqiang Liao

Office: Dr. Ling Xu

Secretary: Dr Lili Liu 

Experts Committee chaiman: Prof. Guozhi Zhou (Academician)